fbpx

Aquí tedes unhas cantas receitas que vos servirán para ser creativ@s e innovadores nos Temas, nos Supostos e na Programación Didáctica.Receita N.º 1 Ingredientes para a aula-taller de Traballo Cooperativo

A Aprendizaxe Cooperativa é un “conxunto de procedementos ou técnicas de ensinanza dentro da aula que parten da organización da clase en pequenos grupos heteroxéneos, onde os alumnos traballan conxuntamente de forma coordinada para resolver tarefas académicas e profundar na súa propia aprendizaxe” (Varas y Zariquiey). Parellas de detectives No inicio da unidade didáctica, formular unha pregunta ou cuestión complexa que desperte o interese e a curiosidade dos alumnos sobre o tema pertinente.

Obxectivos
 • Xerar e contrastar ideas.
 • Espertar o interese polos contidos pertinentes.
 • Desenvolver a creatividade..
 • Solucionar problemas.

1.Os alumnos reflexionan sobre a cuestión e tentan establecer dúas vías distintas para dar resposta.

2. Os alumnos reúnense en parellas para cotexar as hipóteses. O alumno A pregunta ao seu compañeiro: Cales son as túas hipóteses? A escreve as propostas. Invértense os roles.

Nesta fase non está permitido realizar correccións nin debater. Trátase de estimular a especulación.

3. As parellas discuten as súas distintas hipóteses e acordan unha.

4. O profesor realiza unha posta en común no gran grupo. Nesta fase debe...

… evitar os comentarios e aceptar tódalas hipóteses; … anotar as propostas no taboleiro; e … crear un clima de curiosidade e “suspense”.

5. O profesor, coa axuda da clase, avalía as distintas hipóteses e escolle tódalas que serven para resolver o problema. A continuación... ... avalía a capacidade dos alumnos para xerar vías de solución, por riba da súa corrección; e ... fai entender aos alumnos que se poden manifestar de formas distintas para resolver un problema.

6. Finalmente, o docente empeza a explicar a unidade didáctica partindo da pregunta formulada e das solucións escollidas. Autores: Laboratorio de Innovación Educativa do colexio Ártica. Cooperativa de Ensinanza José Ramón Otero.


Receita N.º 2 Ingredientes para a aula-taller con SAACS

Os SAACS son tódolos recursos técnicos, naturais ou artificiais que implican mecanismos de expresión e comprensión distintos da palabra falada.

Desenvolvemento dun Comunicador Dinámico Para crear e usar taboleiros de comunicación dinámicos utilizaremos Picaa. É unha plataforma que permite crear e personalizar actividades didácticas individuais ou en grupos que serven de apoio para a aprendizaxe dos alumnos con necesidades especiais. Non é propiamente unha ferramenta de comunicación, aínda que permite construír un taboleiro dinámico.

O iPad proporciónanos un soporte tecnolóxico que se axusta ás características que se precisan para crear o SAAC.

A aplicación Picaa permite abrir sucesivos taboleiros, o cal facilita a categorización do contido.

A cada pictograma pódeselle asociar un arquivo de voz que reproduce a palabra. É moi intuitivo e doado de usar. Se o neno/a se engana, é sinxelo retroceder e volver ao punto de partida; ao mesmo tempo permite a creación doutro tipo de actividades lúdicas e didácticas no mesmo ambiente multimedia.


Receita N.º 3 Ingredientes para a aula-taller Aulas, Comunicación e Linguaxe

É unha Unidade Específica de Comunicación e Linguaxe (CeL). Está pensada para alumnos diagnosticados con TEA, e tamén para aqueles con Trastorno Específico da Linguaxe (T.E.L.). Son unidades específicas experimentais cun índice baixo de alumnos (8 alumnos) que se encontran enclavadas dentro de colexios públicos ordinarios, nos cales existen alumnos que comparten a xornada entre a aula CeL e a súa aula ordinaria. Constan de: Mestres de Audición e Linguaxe, Mestres de Pedagoxía Terapéutica e Educador/a.

Proponse un modelo didáctico que considere a importancia do contexto no que se desenvolve a acción educativa, posto que a educación diríxese á comprensión e á aplicación no medio dos coñecementos que vai adquirindo.

Taller de cociña “As mans na masa”

Realizamos “o taller de cociña”. Este taller realizámolo na nosa aula. Este taller ten os seguintes obxectivos:

 • Aprender diferentes tipos de establecementos (supermercados, tendas, etc.)
 • Realizar actividades de lecto-escritura (lista da compra).
 • Ter un comportamento normalizado nun lugar público.
 • Coñecer diferentes tipos de alimentos.
 • Aprender a cociñar.
 • Aprender a utilizar os utensilios de cociña (cubertos, pratos, vasos, etc.) O taller realízase en diferentes fases, que son:

El taller se realiza en diferentes fases, que son:

 • pola mañá escóllese a receita de cociña que imos facer pola tarde. Mais tarde trabállase a lista da compra que temos que facer (lecto-escritura, pegar recortes de revistas de alimentación, etc.) ata a hora do patio;
 • Imos comprar nun supermercado preto, onde realizamos a compra de tódolos ingredientes que puxemos na lista da compra;
 • imos á caixa e pagamos (en realidade facemos coma se pagásemos). Cada vez paga un neno/a para que eles entendan a utilidade do diñeiro e saiban utilizalo;
 • Pola tarde empezamos a facer a receita e merendamos.

Receita N.º 4 Ingredientes para a aula-taller de Expresión artística e as Intelixencias Múltiples

As actividades expresivas considéranse esenciais para o desenvolvemento da capacidade creadora dos alumnos/as e para o proceso de socialización.

As intelixencias múltiples descríbense por Gardner como formatos de pensamento. É necesario estimular as estratexias de pensamento para que, mediante distintos contidos e linguaxes, poténciese e benefíciese a actividade mental equilibrada entre todas elas.

Desenvolvemento da actividade:

Preséntanse diferentes cadros aos alumnos/as de Piet Mondrian.

Propoñemos aos nenos/as que decoren a clase cun mural traballando como Mondrian.

Poñemos no chan un papel continuo grande (branco ou marrón) e deixamos caer chorros de témperas. Díselle aos nenos/as que rapidamente espallen a pintura coas mans e fagan a súa composición libremente.

Favorece a análise sistemática, a indagación activa e metódica de tódalas posibles causas, razóns e alternativas que podan estar relacionadas con diferentes tipos de composicións.

Convén aplicalo utilizando a linguaxe do pensamento: imos pensar, contemplar, considerar o maior número de opcións.

Potencia o pensamento lóxico-vertical e permite facer prácticas complementarias para exercitar o pensamento creativo ou lateral.


Receita N.º 5 Ingredientes para a aula-taller con TICS

As tecnoloxías da información e da comunicación ofrecen moitas posibilidades para apoiar os procesos de ensinanza-aprendizaxe. Favorecen a motivación, o interese pola materia, a creatividade, a imaxinación e os métodos de comunicación, melloran a capacidade para resolver problemas e o traballo en grupo, reforzan a autoestima e permiten maior autonomía da aprendizaxe.

Propoñemos:

O sistema de xestión de actividades de aprendizaxe LAMS (Learning Activity Management System), unha ferramenta que serve para deseñar, xestionar e realizar actividades de aprendizaxe en colaboración. É un software libre con licencia GPL, orixinado no proxecto da Macquarie University’s E-Learning Centre of Excellence (MELCOE).

Por medio de LAMS, os profesores poden crear actividades e secuencias de aprendizaxe para os alumnos, que as realizarán utilizando ordenadores conectados ao equipo que actúe como servidor LAMS. Cada alumno poderá avanzar na realización das actividades de forma personalizada, en función da consecución dos seus obxectivos ou dos tempos marcados polo profesor. Ademais, poderá compartir os seus coñecementos co resto dos alumnos da clase e recibir unha realimentación sobre as actividades realizadas.

Con LAMS, os alumnos poden contestar ás preguntas e despois ver cales foran as respostas dos seus compañeiros, e así favorécese o intercambio de coñecementos; ademais, pódese realizar unha valoración por parte dos alumnos das respostas dos seus compañeiros.

LAMS proporciona un ambiente de deseño virtual que permite crear, almacenar e reutilizar secuencias de aprendizaxe nas que se pode definir:

 • Varios tipos de actividades.
 • A orde de realización de cada actividade.
 • O momento de cambio de actividade.
 • A realización de bifurcacións condicionais na secuencia de tarefas.
As actividades que podemos propoñer son:

 • Preguntas e respostas. Permite ao profesor formular preguntas aos alumnos individualmente, e poderá incluír unha axuda aos alumnos que se mostrará despois de contestar á pregunta. Os alumnos, despois de contestar ás preguntas, terán a opción de ver as respostas dos seus compañeiros cos nomes reais ou de forma anónima.
 • Opción múltiple. Permite crear preguntas de tipo test con resposta múltiple, ou verdadeiro/falso, e adxudicar diferentes pesos a cada unha.
 • Enquisas. Aínda que a denominemos “enquisa”, esta actividade permite realizar non só enquisas, senón tamén cuestionarios de tipo test, con resposta simple ou múltiple, ou de resposta libre. O alumno poderá resolvelos varias veces se así o desexa.Receita N.º 6 Ingredientes para a aula-taller de Coaching Educativo

Este taller de coaching educativo consiste en establecer unhas metas e desenvolver tódolos recursos necesarios para que se fagan realidade, favorecendo a toma de decisións, a motivación e o autocoñecemento.

A conciencia, a responsabilidade, a empatía e o feedback son calidades do coaching educativo.

O coaching educativo non se centra na aprendizaxe, senón no potencial de cada un dos nosos alumnos. Do que se trata é de aflorar o potencial e, unha vez detectado, facer que sexa sostible no tempo.


Receita N.º 7 Ingredientes para a aula-taller de Educación Infantil e Primaria cos alumnos ACNEAE

Como se indica no informe Delors (1996), ensinar e aprender a diversidade da especie humana é unha das tarefas fundamentais da educación para o século XXI. Por iso, é necesario mellorar a calidade da educación e que ese beneficio chegue a tódolos alumnos sen exclusións, e apostar pola calidade e equidade para que sexan dous principios indisociables.

O obxectivo deste taller é xerar sinerxía entre os nenos e a aprendizaxe, creando pontes reais entre a escola e a vida real, dotando de significado o que facemos nas nosas aulas, potenciando a parte mais creativa dos nosos alumnos e atendendo á diversidade de ritmos e intereses que configuran as nosas clases. Trátase, en definitiva, de crear un bo ambiente de experimentación que axude aos nosos alumnos a aumentar a súa bagaxe cultural e de coñecemento.

A secuencia didáctica será a seguinte:

1. Creación dun clima de aula axeitado para a aprendizaxe 2. Definición da tarefa. Motivación e coñecementos previos 3. Planificación da tarefa (o que temos que facer, estrutura, material, etc.) 4. Procura de información / formulación de hipóteses 5. Formación dunha opinión / proposta de resolución 6. Representación 7. Comunicación 8. Transferencia

Para isto será necesario:

 • Actividades variadas; e non tódolos nenos teñen que facer necesariamente as mesmas actividades nen co mesmo grado de exixencia. É interesante incluír actividades de gran grupo que faciliten e estimulen o autocontrol e a regulación social.
 • Materiais: no momento de seleccionar o material debemos ter en conta as NEE dos nenos que temos na aula, de maneira que poda ser utilizado por todos. Por exemplo, podería ser que na nosa aula tivésemos un neno cego de tres anos, e que na clase houbese un recuncho con contos; polo tanto, deberíamos prever adaptar algúns de maneira que tamén el puidese gozar. Podemos necesitar adaptadores para coller algúns utensilios, xoguetes adaptados, etc. Ás veces so cun pouco de imaxinación pódense adecuar moitos dos materiais que temos no alcance.
 • Espazos: se temos nenos con discapacidades, é importante considerar a eliminación de barreiras arquitectónicas para facilitar o acceso e a mobilidade. As adaptacións do espazo poden ir dende a instalación • instalación de ascensores ata modificacións tan sinxelas como reordenar ou sinalar os espazos.
 • Duración: non tódolos nenos necesitan o mesmo tempo para realizar as diferentes actividades propostas. Para facilitar este aspecto, podemos dar mais tempo aos alumnos que o precisen. Tamén axuda se lles explicamos o que imos facer, cando o faremos e como o faremos, e tamén facelos participar na organización da xornada a partir de, por exemplo, a confección dun horario diario. Debemos ser flexibles e trocar unha actividade por outra segundo sexa o estado de atención e motivación dos nenos.

Por outra parte, non debemos esquecer que todas estas medidas, que contribúen a facilitar os procesos de ensinanza-aprendizaxe, non só beneficiarán aos alumnos con necesidades, senón que poden axudar tamén a tódolos nenos que teñamos na aula.


Receita N.º 8 Ingredientes para a aula-taller Web de elaboración de E-rúbricas

Cando as rúbricas elabóranse con ferramentas dixitais para utilizarse en medios virtuais ou en liña, denomínanse e-rúbricas. Son interactivas, avalíanse rápido e sen esforzo, ofrecen inmediatez na retroalimentación e o docente identifica as áreas a fortalecer debidamente, ao contrario que nas rúbricas impresas, que requiren maior tempo para procesar os resultados.

Para elaborar as E-RÚBICAS seguiremos o seguinte proceso:

1. O primeiro paso é determinar obxectivos da aprendizaxe. 2. Identificar os elementos ou aspectos a avaliar. 3. Definir descritores, escalas de cualificación e criterios.

Existen diversos programas e ferramentas dixitais para realizar rúbricas de forma doada, rápida e eficiente:

SINED e-rúbrica http://rubrica.sined.mx

Ferramenta gratuíta, interoperable con sistemas virtuais de aprendizaxe (VLM), permite deseñala con enfoque por competencias. Pódese exportar a PDF.

Rubistar http://rubistar.4teachers.org/

Ferramenta en liña gratuíta que permite xerar rúbricas a partir de modelos, modificalos ou deseñar novos instrumentos. Lingua: español e inglés

EvalCOMIX http://evalcomix.uca.es

Ofrece diversos instrumentos de avaliación e integración do recurso en Moodle. Permite a avaliación, autoavaliación e coavaliación


Receita N.º 9 Ingredientes para a aula-taller A titoría CEE Pedagoxía Terapéutica

A titoría debe axudar a integrar coñecementos e experiencias dos distintos ámbitos educativos e contribuír tamén a integrar a experiencia escolar, en xeral, e a vida cotiá extraescolar.

Para iso, consideramos que as actividades que, ao longo do período polo centro deben realizar os nosos alumnos/as, non deben centrarse na simple transmisión de coñecementos, senón que deben dirixirse a lograr unha educación personalizada, entendida como aquela que:

 • Por un lado, céntrase en cada un dos seus alumnos, considerados como seres únicos que teñen unhas características que lles diferencian do resto e que, ao mesmo tempo, posúen ámbitos de desenvolvemento que se deben potenciar ao máximo.
 • Por outro lado, os alumnos deben considerarse membros dun grupo social no que se senten integrados para alcanzar o máximo desenvolvemento como persoas.

Polo tanto, as actividades irán encamiñadas a:

 • Fomentar no alumno a capacidade de aprender a aprender.
 • Hábitos básicos.
 • Técnicas ou destrezas instrumentais básicas.
 • Incrementar a autonomía e reducir a dependencia do adulto.
 • Incorporar pequenas responsabilidades na rutina diaria no ambiente escolar e familiar.
Sen esquecer a importancia de construír relacións fluídas coas familias.


Infórmate agora
estarei encantada de atenderte:


CONTACTA AGORA

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies