fbpx

Aquí teniu unes quantes receptes que us serviran per a ser Creativ @ s i innovador @ s en els Temes, els Supòsits i la Programació Didàctica. receptes:Recepta nº 1 ingredients per a l'aula taller de Treball Cooperatiu

L'Aprenentatge Cooperatiu és un "conjunt de procediments o tècniques d'ensenyament dins l'aula, que parteixen de l'organització de la classe en petits grups heterogenis, on els alumnes treballen conjuntament de forma coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge" ( vares i Zariquiey) Parelles de detectius En iniciar una unitat didàctica, plantejar una pregunta o qüestió complexa, que desperti l'interès i la curiositat dels alumnes sobre el tema a tractar.

OBJETIUS
 • Generar i contrastar idees.
 • Despertar l'interès pels continguts a tractar.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Solucionar problemes.

1. Els alumnes reflexionen sobre la qüestió i tracten d'establir dues vies diferents de donar-li resposta.

2. Els alumnes es reuneixen en parelles perquè contrastar les seves hipòtesis. L'alumne A pregunta al seu company: Quines són les teves hipòtesis? A apunta les propostes. S'inverteixen els rols. En aquesta fase, no està permès realitzar correccions ni debatre. Es tracta d'estimular l'especulació.

3. Les parelles discuteixen les seves diferents hipòtesis i consensuen un.

4. El professor realitza una posada en comú en gran grup. En aquesta fase ha de ...

… Evitar els comentaris i acceptar totes les hipòtesis; ... anotar les propostes a la pissarra; i … crear un clima de curiositat i "suspens".

5. El professor, amb l'ajuda de la classe, valora les diferents hipòtesis i triï totes aquelles que serveixen per resoldre el problema. A continuació. ... valora la capacitat dels alumnes per generar vies de solució, per sobre de la seva correcció; i ... fa caure en el compte als alumnes que es poden articular formes diferents per resoldre un problema.

6.Finalment, el docent comença a explicar la unitat didàctica partint de la pregunta plantejada i les solucions triades. Autors: Laboratori d'Innovació Educativa del col·legi Àrtica. Cooperativa d'Ensenyament José Ramón Otero.


Recepta nº 2 ingredients per a l'aula taller amb SAACS

Els SAACS són tots aquells recursos tècnics, naturals o artificials, que impliquen mecanismes d'expressió i comprensió diferents de la paraula parlada.

Desenvolupament d'un Comunicador Dinàmic

Per crear i utilitzar taulers de comunicació dinàmics, utilitzarem Picaa. És una plataforma que permet la creació i personalització d'activitats didàctiques individuals o en grup que serveixen de suport per a l'aprenentatge d'alumnes amb necessitats especials. No és pròpiament una eina de comunicació si bé, permet la construcció d'un tauler dinàmic.

L'iPad ens proporciona un suport tecnològic que s'ajusta a les característiques que es necessiten per crear el SAAC.

L'aplicació Picaa permet obrir successius taulers, el que facilita la categorització del contingut.

A cada pictograma se li pot associar un arxiu de veu que reprodueix la paraula. És molt intuïtiu i fàcil d'utilitzar. Si l'infant s'equivoca, és fàcil retrocedir i tornar al punt de partida; al mateix temps permet la creació d'un altre tipus d'activitats lúdiques i didàctiques en el mateix entorn multimèdia.


Recepta nº 3 ingredients per a l'aula taller Aules Comunicació i Llenguatge

És una Unitat Específica de Comunicació i Llenguatge (CyL). Està pensada per a alumnes els diagnòstics siguin de TEA i també per a aquells diagnosticats amb Trastorn Específic del Llenguatge (T.E.L.). Són unitats específiques experimentals, amb una ràtio baixa d'alumnes (8 alumnes) que es troben enclavades dins de col·legis públics ordinaris, i els alumnes comparteixen la jornada entre l'aula CyL i la seva aula ordinària. Consten de: mestres d'Audició i Llenguatge, mestres de Pedagogia Terapèutica i Educador / @.

Es planteja un model didàctic que tingui en compte la importància del context en què es desenvolupa l'acció educativa ja que l'educació es dirigeix a la comprensió i aplicació en el medi dels coneixements que va adquirint.

Taller de cuina "Les Mans a la massa"

Realitzem "el taller de cuina." Aquest taller el vam realitzar a la nostra aula.

 • Aprendre diferents tipus d'establiments (supermercats, botigues ...).
 • Realitzar activitats de lecto-escriptura (llista de la compra).
 • Tenir un comportament normalitzat en un lloc públic.
 • Conèixer diferents tipus d'aliments.
 • Aprendre a cuinar.
 • Aprendre a utilitzar els estris de cuina (coberts, plats, gots ...)

El taller es realitza en diferents fases, que són::

 • al matí es tria la recepta de cuina que farem a la tarda. Més tard es treballa la llista de la compra que hem de fer (lectoescriptura, enganxar retalls de revistes d'alimentació ...), fins a l'hora del pati.
 • anem a comprar a un supermercat proper, on vam realitzar la compra de tots els ingredients que hem posat a la llista de la compra.
 • Anem a caixa i paguem (bé fem com si paguem). Cada vegada paga un infant perquè entenguin la utilitat dels diners i sàpiguen utilitzar-lo.
 • Per la tarda vam començar a fer la recepta i berenem.

Recepta nº4 ingredients per a l'aula taller d'Expressió artística i les Intel·ligències Múltiples

Les activitats expressives es consideren essencials per al desenvolupament de la capacitat creadora dels alumnes (as) i per al procés de socialització.

Les intel·ligències múltiples són descrites per Gardner com formats de pensament. Cal estimular les estratègies de pensament perquè, per mitjà de diferents continguts i llenguatges, es potenciï i afavoreixi l'activitat mental equilibrada entre totes elles.

Desenvolupament de l'activitat:

Es presenten diferents quadres als alumnes de Piet Mondrian

Proposem als infants que decorin la classe amb un mural treballant com Mondrian.

Posem a terra un paper continu gran (blanc o marró), i deixem caure dolls de pintura al tremp. Se'ls diu als infants que ràpidament s'estenguin la pintura amb les mans i facin la seva composició distribuint lliurement.

Afavoreix l'anàlisi sistemàtica, la indagació activa i metòdica de totes les possibles causes, raons i alternatives que puguin estar relacionades amb diferents tipus de composicions.

Convé aplicar utilitzant el llenguatge del pensament: anem a pensar, a contemplar, a considerar el major nombre d'opcions ...

Potència el pensament lògic- vertical i permet fer pràctiques complementàries per exercitar el pensament creatiu o lateral.


Recepta nº 5 ingredients per a l'aula taller amb TICS

Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen moltes possibilitats per donar suport als processos d'ensenyament-aprenentatge. Afavoreixen la motivació, l'interès per la matèria, la creativitat, la imaginació i els mètodes de comunicació, milloren la capacitat per resoldre problemes i el treball en grup, reforcen l'autoestima i permeten major autonomia d'aprenentatge.

Proposem:

El sistema de gestió d'activitats d'aprenentatge LAMS (Learning Activity Management System), que és una eina que serveix per dissenyar, gestionar i realitzar activitats d'aprenentatge en col·laboració. És un programari lliure amb llicència GPL, l'origen és un projecte de la Macquarie University 's E-Learning Centre Of Excellence (MELCOE).

Per mitjà de LAMS, els professors poden crear activitats i seqüències d'aprenentatge per als alumnes, que les realitzaran utilitzant ordinadors connectats a l'equip que actuï com a servidor LAMS. Cada alumne podrà anar avançant en la realització de les activitats de forma personalitzada, en funció de la consecució dels seus objectius o dels temps marcats pel professor. A més podrà compartir els seus coneixements amb la resta dels alumnes de la classe i rebre una realimentació sobre les activitats realitzades.

Amb LAMS els alumnes poden contestar les preguntes i després veure quines han estat les respostes dels seus companys, de manera que s'afavoreix l'intercanvi de coneixements; a més es pot fer una valoració per part dels alumnes de les respostes dels seus companys.

LAMS proporciona un entorn de disseny virtual que permet crear, emmagatzemar i reutilitzar seqüències d'aprenentatge en què es pot definir:

 • Diversos tipus d'activitats.
 • L'ordre de realització de cada activitat.
 • El moment en què es passa d'una activitat a la següent.
 • La realització de bifurcacions condicionals en la seqüència de tasques.
Les activitats que podem plantejar són:

 • Preguntes i respostes. Permet al professor plantejar preguntes als alumnes individualment, podent incloure una ajuda a l'alumne que se li mostrarà després de contestar la pregunta. L'alumne, després de contestar les preguntes, tindrà l'opció de veure les respostes dels seus companys amb els seus noms reals o de forma anònima.
 • Opció múltiple. Permet crear preguntes de tipus test amb resposta múltiple, o vertader / fals, i assignar diferent pes a cada un.
 • Enquestes. Encara que es denomini "enquestes", aquesta activitat permet la realització no només d'enquestes, sinó també de qüestionaris de tipus test, amb resposta simple o múltiple, o de resposta lliure. L'alumne podrà resoldre diverses vegades si així ho desitja.

Recepta nº 6 ingredients per a l'aula taller de Coaching Educatiu

Aquest taller de coaching educatiu consisteix a establir unes metes i desenvolupar tots els recursos necessaris perquè aquestes es facin realitat, afavorint la presa de decisions, la motivació i l'autoconeixement.

La consciència, la responsabilitat, l'empatia i el feedback són qualitats del coaching educatiu.

El coaching educatiu no se centra en l'aprenentatge, sinó en el potencial de cada un dels nostres alumnes. Del que es tracta és d'aflorar el potencial i, un cop detectat, fer que sigui sostenible en el temps.


Recepta nº 7 ingredients per a l'aula taller d'Educació Infantil i Primària amb els alumnes ACNESE

Com s'indica en l'informe Delors (1996), ensenyar i aprendre la diversitat de l'espècie humana és una de les tasques fonamentals de l'educació per al segle XXI

Per això, cal millorar la qualitat de l'educació, i que aquest benefici arribi a tots els alumnes sense exclusions, apostant perquè la qualitat i l'equitat siguin dos principis indissociables.

L'objectiu d'aquest taller és crear sinergies entre els nens i l'aprenentatge, creant ponts reals entre l'escola i la vida real, dotant de significativitat ho fem a les nostres aules, potenciant la part més creativa dels nostres alumnes i atenent a la diversitat de ritmes i interessos que configuren les nostres classes. Es tracta, en definitiva, de crear un bon ambient d'experimentació que ajudi els nostres alumnes a augmentar el seu bagatge cultural i de coneixement.

La seqüència didàctica serà la següent:

1. Creació d'un clima d'aula adequat per a l'aprenentatge 2. Definició de la tasca. Motivació i coneixements previs 3. Planificació de la tasca (que hem de fer, estructura, material, ...) 4. Recerca d'informació / formulació d'hipòtesis 5. Formació d'una opinió / proposta de resolució 6. Representació 7. Comunicació 8. Transferència

Per a això serà necessari:

 • Activitats variades i no tots els nens han de fer necessàriament les mateixes activitats ni amb el mateix grau d'exigència. És interessant incloure activitats de gran grup que facilitin i estimulin l'autocontrol i la regulació social.
 • Materials: a l'hora de seleccionar el material hem de tenir en compte les NEE dels nens que tenim a l'aula, de manera que pugui ser utilitzat per tots. Per exemple, podria ser que a la nostra aula tinguéssim un nen cec de tres anys, ia la classe hi hagués el racó dels contes; per tant, hauríem de preveure adaptar alguns de manera que també ell pogués gaudir. Podem necessitar adaptadors per agafar alguns estris, joguines adaptades, etc. De vegades només amb una mica d'imaginació es poden adaptar molts dels materials que tenim a l'abast.
 • Espais: si tenim nens amb discapacitats, és important tenir en compte l'eliminació de barreres arquitectòniques per a facilitar l'accés i la mobilitat. Les adaptacions de l'espai poden anar des de la instal • lació d'ascensors fins modificacions tan senzilles com reordenar o senyalitzar els espais.
 • Durada: no tots els nens necessiten el mateix temps per realitzar les diferents activitats proposades. Per facilitar aquest aspecte, podem donar més temps a aquells alumnes que ho necessitin. També els ajuda explicar-los què és el que farem, quan ho farem i com ho farem, i també fer-los participar en l'organització de la jornada a partir, per exemple, de la confecció d'un horari diari. Hem de ser flexibles i canviar una activitat per una altra segons sigui l'estat d'atenció i motivació dels nens

D'altra banda, no hem d'oblidar que totes aquestes mesures, que contribueixen a facilitar els processos d'ensenyament-aprenentatge, no només beneficiaran els alumnes amb necessitats, sinó que poden ajudar també tots els nens que tinguem a l'aula.


Recepta nº 8 ingredients per a l'aula taller Web d'elaboració d'E-rúbriques

Quan les rúbriques s'elaboren amb eines digitals per utilitzar-se en entorns virtuals o en línia, s'anomenen e-rúbriques. Aquestes són interactives, s'avaluen ràpid, sense esforç, brinden immediatesa en la retroalimentació, i el docent identifica les àrees a enfortir oportunament a diferència de les rúbriques impreses, que requereixen més temps per processar els resultats.

Per elaborar les E-RÚBICAS seguirem el següent procés:

1. El primer pas és determinar objectius de l'aprenentatge. 2. Identificar els elements o aspectes a valorar. 3. Definir descriptors, escales de qualificació i criteris

Hi ha diversos programes i eines digitals per realitzar rúbriques de forma senzilla, ràpida i eficient:

SINED e-rúbrica http://rubrica.sined.mx

Eina gratuïta, interoperable amb sistemes virtuals d'aprenentatge (VLM), permet dissenyar amb enfocament per competències.

Es pot exportar a PDF

Rubistar http://rubistar.4teachers.org/

Eina en línia gratuïta, que permet generar rúbriques a partir de plantilles, modificar-les, o dissenyar nous Instruments. Idioma: espanyol i anglès.

EvalCOMIX http://evalcomix.uca.es

Ofereix diversos instruments d'avaluació i Integració del recurs en Moodle. Permet l'avaluació, autoavaluació i coavaluació


Recepta nº 9 ingredients per a l'aula taller la tutoria CEE Pedagogia Terapèutica

La tutoria ha d'ajudar a integrar coneixements i experiències dels diferents àmbits educatius i contribuir també a integrar l'experiència escolar, en general, i la vida quotidiana extraescolar.

Per això, considerem que les activitats que al llarg del període del seu pas pel centre han de realitzar els nostres alumnes / as no han de centrar-se en la mera transmissió de Coneixements, sinó que han de ser dirigits a aconseguir una educació personalitzada, entesa com aquella que :

 • D'una banda se centra en cadascun dels seus alumnes, considerat com a ésser únic que té unes característiques que el diferencien de la resta i que al mateix temps posseeix àmbits de desenvolupament que s'han de potenciar al màxim.
 • D'altra banda els alumnes han de ser considerats com a membres d'un grup social en què ser integrats per assolir el màxim desenvolupament com a persona.

Per tant, les activitats aniran encaminades a:

 • Fomentar en l'alumne la capacitat d'aprendre a aprendre
 • Hàbits bàsics
 • Tècniques o destreses instrumentals bàsiques
 • Incrementar l'autonomia i reduir la dependència de l'adult.
 • Incorporar petites responsabilitats en la rutina diària en l'entorn escolar i familiar
Sense oblidar, la importància de construir relacions fluïdes amb les famílies.


Matricula't ara
la teva nova vida comença avui!


ACCESS A MATRÍCULA

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies