fbpx

Matemáticas


“Obvio” é a palabra mais perigosa do mundo en matemáticas.

E.T. BELL

A proba que deberás superar cada día son os teus alumn@s, eses pequenos baixiños, verdadeiros tribunais do teu traballo diario, aos que deberás ensinar co teu exemplo"

Se chegaches ata aquí e se te queres aventurar neste mundo opositor, benvido. Non será doado, pero asegúroche que pagará a pena, sexa cal sexa o resultado, así que dáme a túa man e comecemos esta carreira de fondo que empeza hoxe

"YOUR DREAMS ARE MY JOB"Fase de Oposición

Constará de dúas probas que teñen carácter eliminatorio

La A primeira proba qque ten por obxecto valorar os coñecementos específicos do opositor, ten 2 partes que serán valoradas conxuntamente:

  • Parte A: desenvolvemento por escrito dun tema escollido polo opositor de entre dous sorteados entre os do temario.
  • Parte B: proba práctica para comprobar a formación científica e o dominio das habilidades técnicas.

A proba valorarase dependendo da CCAA onde te presentes. Os que o logren, pasarán á segunda proba.

A segunda proba ten por obxecto comprobar a aptitude pedagóxica do aspirante e o seu dominio coas técnicas para o exercicio docente, que consistirá en:

  • Parte A: Presentación do plan de apoio que fará referencia ao currículo vixente de educación infantil ou primaria.
  • Parte B: Preparación e exposición dunha unidade didáctica de tres escollidas ao azar polo tribunal, poderás levar todo o material que desexes. Esta proba se valorará globalmente de cero a dez puntos e necesitarase alcanzar para a súa superación unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. Os que o logren, pasarán á fase de CONCURSO.

bn-mat-tem-gal

curric-mate

ban-mat-mat-gal


Fase de Concurso

Os baremos que fixen as convocatorias para a fase de concurso estruturaranse en 3 bloques coas seguintes puntuacións máximas:

  • Experiencia docente: máximo 7 puntos.
  • Formación académica: máxima 4 puntos.
  • Outros méritos: máximo 2 puntos.

Estas puntuacións varían dependendo da CCAA onde te presentes.

Os aspirantes non poderán alcanzar mais de 10 puntos pola valoración dos seus méritos.

Sistema de cualificación

A ponderación das puntuacións das fases de oposición e concurso para formar a puntuación global será dun 60% para a fase de oposición e dun 40% para a fase de concurso.

Superación das fases de oposición e concurso:

Resultarán seleccionados para pasar á fase de prácticas aqueles aspirantes que, unha vez ordenados segundo a puntuación global das fases de oposición e concurso, teñan un número igual ou menor que o número total de prazas convocadas.


Fase de Prácticas

Incluirá un período de docencia directa que terá unha duración maior que un trimestre e non superior a un curso académico, e poderá incluír cursos de formación. Ao remate desta fase, avaliarase a cada aspirante en termos de apto ou non apto.

Adquisición a novas especialidades

A exposición terá dúas partes: a primeira delas versará sobre os aspectos científicos do tema. Na segunda, o opositor deberá facer referencia á relación do tema co currículo oficial actualmente vixente no presente curso escolar na CCAA onde se presente, e desenvolverá un aspecto didáctico do mesmo, aplicado a un determinado nivel previamente establecido polo aspirante.

Finalizada a exposición, o tribunal poderá realizar un debate co candidato sobre o contido da sua intervención.
A exposición e o debate referidos no parágrafo anterior, que serán públicos, terán unha duración máxima, respectivamente, de 45 minutos e de 25 minutos.

O aspirante disporá, polo menos, dunha hora para a preparación e poderá utilizar nela o material que considere oportuno.

Requisitos dos candidatos

Para ser admitido no procedemento de habilitación, os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos:

  • • Ser funcionario de carreira do corpo de mestres directamente dependente da Consellería de Educación, Cultura e Deporte. No caso de funcionarios en situación de excedencia voluntaria, dos adscritos a postos de función inspectora e dos adscritos a prazas no exterior ou semellantes, o cumprimento do requisito do destino entenderase referido ao último centro de destino inmediatamente anterior.
  • • Posuír o nivel de titulación e os demais requisitos que se exixen para o ingreso libre na especialidade que se pretenda adquirir, agás a acreditación dos idiomas oficiais da Comunidade Valenciana. Estes requisitos deberán posuírse no dia de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Matricúlate agora,
a túa nova vida comeza hoxe!


ACCESO A MATRÍCULA ONLINE

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies