fbpx

Inspecció Educativa


"La felicitat no és fer el que vulguis, sinó voler el que fas"

Antoine de Saint-Exupéry. El principito

"La prova que hauràs de superar cada dia són els teus alumnes, aquests petits baixets, veritables tribunals de la teva feina diària, als quals hauràs ensenyar amb el teu exemple"

Si has arribat fins aquí, i vols embarcar-te en aquest món opositor; benvingut. No serà fàcil, però t'asseguro que valdrà la pena, sigui quin sigui el resultat, així que doneu-me la mà i comencem en aquesta carrera de fons que avui comença.

"YOUR DREAMS ARE MY JOB"Fase de Oposició

De conformitat amb l'article 44 del Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, la fase d'oposició consistirà en una prova en la qual es valoraran els coneixements pedagògics, d'administració i legislació educativa adequats a la funció inspectora, així com els coneixements i tècniques específics per a l'exercici de la mateixa. Per la seva banda, l'Ordre EDU / 3429/2009, de 11 de desembre, s'aprova el temari de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'Educació. El temari de la fase d'oposició per a les proves selectives que es convoquin per a l'accés al cos d'inspectors d'Educació tindrà dues parts clarament diferenciades, A i B.

La part A del temari és la que figura en l'Annex I d'aquesta Ordre. Aquesta part inclou temes generals relatius a qüestions pedagògiques sobre organització curricular, organització escolar, gestió de centres educatius, administració i legislació educativa bàsica, així com les funcions inspectores i és idèntic per a les distintes convocatòries que realitzen les diferents Comunitats Autònomes.

La part B del temari és la que figura en l'Annex II d'aquesta Ordre. A aquests temes, (també idèntics per a les diferents convocatòries que realitzen les diferents comunitats autònomes), les administracions educatives corresponents podran afegir fins a un màxim de 20 temes més. Aquesta part inclou temes de caràcter específic que es refereixen, entre altres aspectes, a les característiques pròpies dels nivells i etapes educatius, al desenvolupament curricular ia la corresponent metodologia didàctica, a l'organització i administració dels centres ia la legislació pròpia de l'Administració educativa convocant. Las diferentes convocatorias estructuran la fase de oposición en tres partes, teniendo cada una el carácter de eliminatoria, y que consistirá:

Les diferents convocatòries estructuren la fase d'oposició en tres parts, tenint cadascuna el caràcter d'eliminatòria, i que consistirà:

 • En el desenvolupament per escrit d'un tema referit a la part A del temari, elegit per l'aspirant d'entre dos extrets a l'atzar pel tribunal o comissió de selecció dels que figuren en l'Annex I de l'Ordre EDU / 3429/2009 , de 11 de desembre, s'aprova el temari de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'Educació.
 • El temps per al desenvolupament d'aquest exercici escrit serà establert per la comissió de selecció, (entre un mínim de dues hores i un màxim de tres segons la corresponent convocatòria). L'exercici haurà de ser llegit per l'aspirant en sessió pública davant del tribunal. Finalitzada la lectura, el tribunal podrà formular les preguntes o aclariments que estimi pertinents durant un període màxim de quinze minuts.
 • A l'exposició oral d'un tema triat per l'aspirant, d'entre dos extrets per sorteig pel tribunal o la comissió de selecció, d'entre els que integren la part B del temari que figura a l'annex II de l'Ordre EDU / 3429 / 2009, de 11 de desembre, s'aprova el temari de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'Educació. En aquesta prova s'inclouen els temes que podran afegir les Administracions educatives corresponents, fins a un màxim de 20 temes més, de caràcter específic que es refereixen, entre altres aspectes, a les característiques pròpies dels nivells i etapes educatius, al desenvolupament curricular ia la corresponent metodologia didàctica, a l'organització i administració dels centres ia la legislació pròpia de l'Administració educativa convocant. L'aspirant disposarà d'un període de vint minuts per a la preparació d'aquest exercici i d'un màxim de seixanta minuts per a la seva exposició oral. Acabada l'exposició, el tribunal podrà formular les preguntes o aclariments que estimi pertinents, durant un període màxim de quinze minuts.
 • En l'anàlisi d'un cas pràctic sobre les tècniques adequades per a l'actuació de la inspecció d'educació, que serà proposat pel tribunal o comissió de selecció. El temps per al desenvolupament d'aquest exercici escrit serà establert en cada convocatòria entre un mínim de dues hores i un màxim de tres. L'exercici serà llegit per l'aspirant en sessió pública davant del tribunal. Finalitzada la lectura, el tribunal podrà formular les preguntes o aclariments que estimi pertinents, durant un període màxim de quinze minuts. En la realització del mateix, el personal aspirant podrà consultar la documentació específica que, a aquest efecte, autoritzi la comissió de selecció.

En definitiva, les diferents convocatòries estructuren l'oposició en un EXAMEN ESCRIT, en la majoria de les convocatòria sol ser el primer examen consistent en un tema referit a la part A del temari, elegit per l'aspirant d'entre dos extrets a l'atzar, (temes 1-55 comuns per a totes les convocatòries autonòmiques); UN ALTRE EXAMEN, ORAL, el segon, excepte en alguna comunitat autònoma, d'un tema triat per l'aspirant, d'entre dos extrets per sorteig, dels inclosos en la resta del temari, els 21 comuns a totes les comunitats autònomes i els temes que podran afegir les Administracions educatives corresponents, fins a un màxim de 20; i un últim, excepte algunes comunitats que ho posen el primer, EXAMEN PRÀCTIC sobre les tècniques adequades per a l'actuació de la inspecció d'educació. Per superar la prova, els aspirants han d'obtenir, en cada part de la mateixa, almenys la meitat de la qualificació màxima establerta, sent la puntuació final el resultat de ponderar en un 40% la puntuació obtinguda en la part 3 i en un 30 % cadascuna de les altres dues parts.


tema-inspeccion-ca

mat-inspeccion-ca


Fase de Concurs

En aquesta fase es valoraran els mèrits que acreditin els aspirants segons el que disposen les corresponents convocatòries. La qualificació de la fase de concurs s'aplicarà únicament als aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

Els aspirants no podran aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

La qualificació de la fase de concurs s'aplicarà únicament als aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

Els barems que fixin les convocatòries per a la fase de concurs s'estructuraran en 4 blocs, (trajectòria professional, exercici com a inspector accidental, exercici de càrrecs directius i de coordinació didàctica i preparació científica i didàctica i altres mèrits), amb les puntuacions màximes que es s'estableixen en els annexos de les diferents convocatòries, AQUESTES PUNTUACIONS VARIAN DEPENENT a LA CA a LA QUAL ET PRESENTS.

Sistema de qualificació

El tribunal qualificarà cadascuna de les parts de la prova de la fase d'oposició de 0 a 10 punts i serà necessari per a la seva superació obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts. La ponderació de les puntuacions de les fases d'oposició i concurs per formar la puntuació global serà de dos terços per a la fase d'oposició i d'un terç per a la fase de concurs.

Superació de les fases de oposició i concurs:

Resultaran seleccionats per a realitzar la fase de pràctiques els aspirants que, havent superat totes i cadascuna de les parts de la prova, i una vegada ordenats segons la puntuació global de les fases d'oposició i concurs, tinguen un número d'ordre igual o inferior que el nombre total de places convocades.

Per a l'obtenció de la puntuació global d'aquestes fases la comissió de selecció ponderarà les puntuacions de les fases d'oposició i concurs corresponent dos terços a la fase d'oposició i un terç a la fase de concurs, resultant la puntuació global de la suma d'ambdues fases una vegada realitzades les ponderacions esmentades.


Fase de Pràctiques

Els aspirants que resultin seleccionats conforme a l'apartat hauran de realitzar un període de pràctiques tutelades que formarà part del procés selectiu i que tindrà per objecte comprovar l'adequada preparació per a dur a terme les funcions atribuïdes al cos d'inspectors d'educació, sense perjudici del que estableix les bases de les diferents convocatòries sobre exempció de la fase de pràctiques.

La fase de pràctiques tindrà una durada no inferior un trimestre i no superior a un curs acadèmic i podrà incloure cursos de formació.

Requisits dels candidats

Per a ser admès a la realització del procediment selectiu els aspirants hauran de reunir els següents requisits:

 • Tenir complerts els divuit anys i no haver assolit, en el moment de nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació forçosa dels funcionaris.
 • No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos d'inspectors d'educació.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de funcions públiques.
 • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, conforme disposa l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.
 • No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament en el cos d'inspectors d'educació.
 • Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o Graduat o títol equivalent.
 • Pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent no universitari.
 • Acreditar una antiguitat mínima de sis anys, com a funcionari de carrera, en algun dels cossos que integren la funció pública docent no universitari i una experiència docent de la mateixa durada.
 • Fer efectiu el pagament de la taxa corresponent, llevat que estiguin exempts del pagament de la mateixa.

Matricula't ara
la teva nova vida comença avui!


ACCESS A MATRÍCULA

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies