fbpx

Educació infantil


"M'ho van explicar i ho vaig oblidar, ho vaig veure i ho vaig entendre,
ho vaig fer i ho vaig aprendre. "

Confucio

"La prova que hauràs de superar cada dia són els teus alumnes, aquests petits baixets, veritables tribunals de la teva feina diària, als quals hauràs ensenyar amb el teu exemple"

Si has arribat fins aquí, i vols embarcar-te en aquest món opositor; benvingut. No serà fàcil, però t'asseguro que valdrà la pena, sigui quin sigui el resultat, així que doneu-me la mà i comencem en aquesta carrera de fons que avui comença.

"YOUR DREAMS ARE MY JOB"Fase d'Oposició

Constarà de dues proves que tenen caràcter eliminatori

La primera prova que té per objecte valorar els coneixements específics de l'opositor té 2 parts que seran valorades conjuntament:

  • Part A: desenvolupament per escrit d'un tema triat per l'opositor d'entre dos sortejats entre els del temari.
  • Part B: prova pràctica per comprovar la formació científica i el domini de les habilitats tècniques.

La prova es valorarà depenent de la CCAA a la qual et presentis. Els que ho aconsegueixin passen a la segona prova.

La segona prova té per objecte comprovar l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el seu domini de les tècniques per a l'exercici docent, i que consistirà en:

  • Part A: Presentació d'un pla de suport que farà referència al currículum vigent d'educació infantil o primària.
  • Part B: Preparació i exposició d'una unitat didàctica de tres triades a l'atzar pel tribunal pots portar tot el material que vulguis. Aquesta prova es valorarà globalment de zero a deu punts, havent d'aconseguir per a la seva superació una puntuació igual o superior a cinc punts. Els que ho aconsegueixin passen a la fase de CONCURS.

educacio-temari-ca

proba-madrid

curri-maria-edinf

educacio-material-ca


Fase de Concurs

La qualificació de la fase de concurs s'aplicarà únicament als aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

Els barems que fixin les convocatòries per a la fase de concurs s'estructuraran en 3 blocs amb les següents puntuacions màximes:

  • Experiència docent: màxim 7 punts.
  • Formació acadèmica: màxim 4 punts.
  • Formació acadèmica: màxim 4 punts.

AQUESTES PUNTUACIONS VARIEN DEPENENT DE LA CCAA A LA QUAL ET PRESENTIS.

Els aspirants no podran aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

Sistema de qualificació

La ponderació de les puntuacions de les fases d'oposició i concurs per formar la puntuació global serà d'un 60% per a fase d'oposició i d'un 40% per a la fase de concurs.

Superació de les fases d'oposició i concurs:

Resultaran seleccionats per passar a la fase de pràctiques els aspirants, que un cop ordenats segons la puntuació global de les fases d'oposició i concurs, tinguen un nombre igual o menor que el nombre total de places convocades.


Fase de Pràctiques

Inclourà un període de docència directa que tindrà una durada major d'un trimestre i no superior a un curs acadèmic i podrà incloure cursos de formació. Al final d'aquesta fase, s'avaluarà a cada aspirant en termes d'apte o no apte.

Adquisició a noves especialitats

L'exposició tindrà dues parts, la primera d'elles versarà sobre els aspectes científics del tema. A la segona l'opositor haurà de fer referència a la relació del tema amb el currículum oficial actualment vigent en el present curs escolar a la CCAA a la qual es presenti i desenvoluparà un aspecte didàctic aplicat a un determinat nivell prèviament establit per l'aspirant.

Finalitzada l'exposició, el tribunal podrà realitzar un debat amb el candidat sobre el contingut de la seva intervenció. L'exposició i debat referits en el paràgraf anterior, que seran públics, tindran una durada màxima, respectivament, de quaranta-cinc minuts i de quinze minuts.

L'aspirant disposarà, almenys, d'una hora per a la seva preparació, i podrà utilitzar el material que estimi oportú.

Requisits dels candidats

Per a ser admès al procediment d'habilitació, els aspirants hauran de reunir els següents requisits::

  • Ser funcionari de carrera del cos de mestres directament dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. En cas de funcionaris en situació d'excedència voluntària, dels adscrits a llocs de funció inspectora i dels adscrits a places a l'exterior o anàlegs, el compliment del requisit de la destinació s'entendrà referit a l'últim centre de destinació immediatament anterior.
  • Posseir el nivell de titulació i els altres requisits que s'exigeixen per a l'ingrés lliure en l'especialitat que es pretenga adquirir, llevat de l'acreditació dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Aquests requisits s'han de tenir el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Matricula't ara
la teva nova vida comença avui!


ACCESS A MATRÍCULA

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies